Divers


"De waarmte fan desimber" (ISBN: 978 90 6273 855 7)
De stoarmwyn hoart om hûs en hear, de winter is op kommen...
In waarm boek foar de kâldste moannen fan it jier. Fol winterske ferhalen, gedichten, resepten en prachtich wurk fan Fryske byldzjende keunstners. In skitterjend kadoboek foar de lange winterjûnen.
Mei bydragen fan de auteurs: Adri de Boer, Giny Bastiaans, Hylkje Goïnga, Paulus Akkerman, Atze Bosch, Baukje Wytsma, Johan Veenstra, Eppie Dam, Diet Huber, Durk van der Ploeg, Gryt Witbraad, Froukje Annema, Bruorren Halbertsma, Theun de Vries, Rink van der Velde, Anny de Jong, Jouk, Wibren Altena, Froukje Postma, Tsjits Peanstra, Auck Peanstra, Tiny Mulder, Neeltsje Bonnema. D.A. Tamminga en Wieke de Haan.
Mei wurk fan de byldzjend keunstners: Abe Gerlsma, Jan Mankes, Klaas Koopmans, Evert Meilink, Gea Koevoets, Jentsje Popma, Gosse Koopmans, René Tweehuysen, Ids Wiersma, Sierd Geertsma, Jan Kooistra, Doet Boersma, Jan Frearks van der Bij, Wim van der Veer, Dirk Kerst Koopmans, Eddy Sikma, Jopie Huisman, Gerda Hulsinga en Dinie Boogaart.